Legitymacja klubowa sezon 22/23

§ 1

 Klub Sportowy „AlpiClub” (KS Alpiclub”) działa jako jednostka organizacyjna Fundacji Alpiclub, KRS 0000754250.

§ 2

Najwyższą władzą Klubu jest Zarząd Fundacji Alpiclub.  

§ 3

Celem działalności Klubu jest :

– szkolenie w narciarstwie zjazdowym, sportach wrotkarskich, sportach rowerowych, jeździectwie i innych dyscyplinach sportowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz osób dorosłych, na wszystkich poziomach umiejętności,
– organizacja całorocznych zajęć sportowych o charakterze ogólnorozwojowym,
– uczestnictwo członków klubu w rywalizacji sportowej na wszystkich poziomach.

§ 4

Warunkami przynależności do Klubu są:

– złożenie deklaracji o chęci rozwijania swoich umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych
– zezwolenie rodziców (opiekunów)
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
– bezwzględne posłuszeństwo instruktorom i opiekunom w trakcie zajęć
– kultura osobista i zdyscyplinowanie
– przestrzeganie niniejszego regulaminu  

§ 5

Każdy uczestnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i winien ją systematycznie podnosić. W tym celu Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć o charakterze ogólnorozwojowym.  

§ 6

Klub prowadzi działalność w cyklu rocznym: treningi ogólnorozwojowe w salach sportowych oraz na wolnym powietrzu, wycieczki rekreacyjno-sportowe, treningi specjalistyczne , obozy sportowe.

§ 7

Każdy uczestnik Klubu powinien posiadać własny sprzęt i ubiór dostosowany do dyscypliny sportowej. Pod rygorem niedopuszczenia do zajęć powinien spełniać warunki umożliwiające bezpieczne uprawianie sportu oraz być dostosowany do wieku i poziomu umiejętności użytkownika jak również wymogów określonych w przepisach regulujących daną dyscyplinę sportu. W przypadku dyscyplin : narciarstwo alpejskie, sporty wrotkarskie, sporty rowerowe posiadanie i używanie kasku jest bezwzględnie obowiązkowe.

§ 8

Wyjazdy na zajęcia szkoleniowe oraz uczestnictwo w zajęciach i treningach odbywają się na koszt uczestników.

§ 9

Na obowiązkowe opłaty składają się:

– składka członkowska za udział w zajęciach Opłata w formie miesięcznej lub sezonowej

*Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem treningów. Płatności należy dokonać do ostatniego dnia miesiąca, poprzedzającego miesiąc, w którym planowane jest uczestnictwo w treningach na rachunek Fundacji AlpiClub (47 1140 2004 0000 3602 7814 9730) tytułem „Opłata członkowska”.

§10

 Każdy uczestnik ma prawo wykupienia Legitymacji Klubowej w cenie 300 zl upoważniającej do 10% zniżki za opłaty za zajęcia (miesięczne, sezonowe i inne wskazane przez klub) oraz opłaty za wskazane przez Klub wyjazdy. Legitymację można wykupić :

– dla obecnych członków Klubu w terminie do 30 września 2022,

– dla nowych członków Klubu do końca pierwszego pełnego miesiąca uczestnictwa w zajęciach Klubu.

§11

Zarząd Fundacji AlpiClub zastrzega sobie prawo do interpretacji powyższego Regulaminu oraz wprowadzania zmian.

§12

Regulamin wchodzi w życie 1 września 2022.